Mededelingen van het bestuur

 

 
Algemene Ledenvergaderig
aankondiging 
 

Lieve mensen,

Zet het alvast in je agenda, op 24 februari 2018 zullen we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering houden. Hier zullen we als bestuur verantwoording afleggen over 2017, plannen voor 2018 bespreken, zullen nieuwe kandidaat bestuursleden zich voorstellen en verkiesbaar stellen. De bijeenkomst zal centraal in Nederland gehouden worden, de locatie is afhankelijk van het aantal ischrijvingen, dus dat horen jullie nog van ons. De inschrijving zullen we na de jaarwisseling starten, houd hiertoe het forum in de gaten.

We zullen niet alleen vergaderen, maar naast het officiële gedeelte ook een mooi programma ter inspiratie aanbieden, we kijken er dus naar uit om velen van jullie te mogen verwelkomen.

Het Bestuur
 
 

 

 

    

 

 

AGENDA EN NOTULEN ALV 25/2/17

'DE RUIMTE', SOEST

 

1.Aarthi

2.Korte stilte-meditatie

3.Jaarverslag vereniging incl. financiële verantwoording

4.Oprichting stichting voor risicospreiding?

§Oprichting stichting ondersteuning “India” reizen?

5.Samenstelling bestuur

§Vergoedingen bestuur

6.Welkom en doelstelling van de vergadering

7.Plannen voor 2017

§Nieuws vanuit India

8.Wat verder ter tafel komt, vragen, opmerkingen etc

9.Lunch

10.Ervaring Rite Schardijn

11.Relatieproces, Lucia Epskamp

12.Wrap up

 

Notulen ALV 25/2/17

 

Aanwezig: Pieter Oosterveld, Doeschka Doesburg, Rite Schardijn, Lucia Epskamp, Andre v.d Vegt, Marja v Aggelen, El Eijmberts, Herman Veerkamp, Mila Bindraban, Wieneke Verdonk, Anat Groag, Marcel v Nispen, Theo Teunissen, Willemien Oosterveld, Diny v Weperen, Kay v Dijk, Rob Ruhmann, Sity Smit, Ben ten Hoopen, Inge Mulder Schubert, Gerard Mulder, Annette Piepers, Iris v Dorssen, Arie Rozendaal, Ariane Polderman, Carlee Tomee, Ko Kaasbergen, Madeleen Willink.

 

Afgemeld: Wil Sijben, Bianca Koopman, Ans Aarts,  Joke Avegaart, Elisabeth Jeuken, Muriel Dalmulder, Theo Nunnink, G Lindeijer, Marian BlomStart 10:30

Welkom door Ko

Aarthi door Lucia

Meditatie door Madeleen

 

2016; Wat is er allemaal gebeurt?

Samenstelling van het bestuur; Chris Raats is afgetreden als penningmeester vanwege zijn gezondheid.

Marian Blom is door privé redenen op het ogenblik niet actief, en er is nog geen zicht op wanneer en of zij de draad weer zal oppakken.

Arie is waarnemend penningmeester, maar is geen administrateur en zou het graag overdragen aan een ander, en zichzelf bezig willen houden met trainers coördinatie, wat er het afgelopen jaar niet van gekomen is, of een vergoeding willen hebben voor zijn werk, daar het afgelopen jaar zijn eigen werk en inkomen geleden heeft onder het Oneness werk.

De vergadering heeft besloten dat alle bestuursleden recht hebben op een maximale vergoeding van

€ 1500,- / jaar voor hun werk. Niet met terugwerkende kracht.

Het bestuur zoekt nog tenminste 1 nieuwe medewerker/medebestuurslid.

Lea v Wijnen is geïnteresseerd in de rol van trainer coördinator.

 

2 de lijns bestuur of kerngroep is actief, en begint op praktische manier goed mee te draaien.

Wieneke : incasso’s en nieuw boekhoudprogramma

Antonia : stukje ledenadministratie

Denise : zal nog ingewerkt worden, als er een passende taak gevonden is

 

Nieuwe Website : Hebben 3 bedrijven bekeken, en voor één besloten. We gaan daar mee verder.

 

Aanschaf vertalings apparatuur ; Is een succes, El ervaring : er zijn 2 manieren van vertalen via een microfoon ( werkt erg goed) en via headset, in de ervaring van El werkt is minder. Is gevoeliger.

De vertaler kan ook proberen de frequentie te veranderen als het niet goed werkt.

 

Nederlandse Telegram groep. Voor communicatie van korte berichten en inspiratie. Dit vervangt niet het forum.

 

Facebook : vraag: waarom maken  we daar niet meer gebruik van? Marian deed dat voor heen en is tijdelijk uitgevallen. Suggestie : vraag Bernadette in Lelystad. Wie wil dit mede oppakken?

 

We hadden 3 landelijke evenementen, die alledrie een groot succes waren:

5 Mei

2 keer P&G

 

Waar is het bestuur in het afgelopen jaar niet genoeg aan toegekomen?:

Promotionele activiteiten (o.a. website)

Ledenadministratie

Boekhouding

We hebben een te klein bestuurFINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 : ARIE

Vereniging staat er wat reserves betreft goed voor. Het financieel resultaat van de vereniging in 2016 is eigenlijk  te danken aan de opbrengst van P&G-cursus in Egmond. De tweede in Zeist heeft een klein verlies opgeleverd. De overige kosten zijn voornamelijk vergoed uit de contributie en de India bijdragen en de 5 mei-karma bevrijdingsdag. Tenzij er een grote Europese P&G komt, zullen de inkomsten de komende tijd niet zoveel zijn als bij de P&G Egmond. Door de plotselinge totale bestuurswisseling in 2015 en gebrek aan mankracht en problemen in de boekhoudsoftware en het bijhouden van de database is de contributie-inning niet goed verlopen.

 

We moeten oppassen dat we niet teveel in kas krijgen anders zouden we BTW moeten gaan heffen en afdragen, wat een hele administratieve belasting is. Alle events worden dan 20% duurder, welks geld dan naar de fiscus gaat.

 

De kosten voor 2017 zijn  in ieder geval: Nieuwe website

                                                Een ander boekhoudprogramma

                                                Misschien een ( internationale ) P&G

 

Marcel en Jos hebben de boekhouding als kascommissie goedgekeurd met wat tips voor volgend jaar.

 

Penningmeester en zijn werk zijn officieel décharge verleend door de vergadering.

 

Er is een vacature voor penningmeester; niemand is opgestaan, Arie wil het evt. wel blijven doen met hulp en een vergoeding. ( zie boven)  We plaatsen nog een oproep op het forum met vergoeding erbij.

Lea van Wijnen wil graag de trainers gaan inspireren; wellicht wil zij de trainerscoördinatie ter hand nemen, als Arie verantwoordelijk moet blijven voor het penningmeesterschap. Aan het eind van de vergadering is haar gevraagd om in een proefperiode mee te draaien in het bestuur.

 

Dank aan de kascommissie en Arie voor het vele werk..

Nieuwe kascommissie : Jos van Haren en Theo Theunissen

 

Er is een voorstel aan de vergadering gedaan;. Hoe denken de leden over het oprichten van een stichting?

Voor: Spreiden van risico bij het organiseren van grote cursussen ( zoals P&G)

          Afschermen van vereniging en persoonlijke aansprakelijkheid van het bestuur voor deze risico’s

Administratie van leningen voor India cursussen

Voorkomen BTW belast te worden bij te hoge inkomsten

 

Er zijn onder de trainers 2 slapende stichtingen, 1 met ANBI status, deze zou misschien te reanimeren zijn ten behoeve van donatie-ondersteuning voor cursussen aan de Oneness Universiteit.

Meer onderzoek is nodig voordat een besluit genomen kan worden.

Statuten belangrijk (o.a. de bepaling zonder winstoogmerk); Het bestuur gaat dit verder onderzoeken en roepen dan een 2de ALV bij elkaar om te beslissen, mocht het relevant worden.

 

PLANNEN 2017:

Nieuwe website ; Marja wil helpen

Leningen voor Journey gangers : excuses van Ko voor het zonder toestemming aankondigen. Alsnog 20 tegen 5 aangenomen.

Landelijke inspiratiedag; een dag waar actieve trainers/centra en DG’s bij elkaar komen om te delen en te bespreken

Trainers inspiratie dag; Lea v. Wijnen en Arie willen dit graag organiseren

Nationale dag; Bianca Ronteltap heeft een idee.

P&G terug kom weekend, gratis in Soest, samen kamperen, kennis krijgen, eten, processen doen etc.

P&G ( groot/Europees?) in Maastricht

Opzetten stichting ( zie boven)

 

De grootste vragen die door de hele vergadering heen liepen waren:

Tot hoever is de Nederlandse Oneness vereniging een ‘verlengstuk’ van India. Tot hoever kunnen/willen wij autonoom beslissingen maken binnen Oneness NL.? Hoe kan nieuws vanuit India goed gecommuniceerd worden, hoe gaan we om met de constante veranderingen vanuit India

Wij zijn een zelfstandige vereniging geïnspireerd door de OU, maar met een eigen verantwoordelijkheid in onze Nederlandse cultuur en denkwereld.

Hoe kunnen we in Nederland Oneness laten groeien, meer leden, meer initiaties?

De rol van de trainers?

GELD

 

Dit zijn altijd weer terugkerende vragen.

 

Rondvraag:

 

Graag een zoom met Tejasa asap.

Het Initiatie bedrag is verlaagd van € 40,-/p/p naar € 25,-/p/p ongeacht leeftijd..  AANGENOMEN PER DIRECT

Vanaf 2018 is de machtiging voor lidmaatschap verplicht  AANGENOMEN

 

Een heel helder en inspirerend verslag van 7 dagen Shambala door Rite Schardijn

 

We sloten af met een fantastisch relatie process geleid door Lucia Epskamp.

 

Dank aan iedereen die de moeite heeft genomen te komen, van zich te laten horen en mee te denken voor onze vereniging.

 

 

 

    

 

 

 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

23/4/16, Soest

Aanwezig: 26 trainers en Deeksha gevers

 

Financieel jaarverslag goedgekeurd door de leden en de kascommissie, de penningmeester heeft derhalve decharge verkregen.

Kascommissie bevestiging

Nieuwe kascommissie: Marcel van Nispen, Jos van Haaren

Uit het jaarverslag bleek 1 belangrijke grote post:

  1. Vertalers mee naar India : er is door de vergadering besloten dat vanaf nu de bijdrage voor iedereen die naar India gaat omlaag gaat naar 50 Euro per 3 weken cursus + nog 25 Euro als je besluit daarna nog een andere cursus te volgen.

  2. Oneness Nederland schaft een goede set vertaal apparatuur aan voor eigen gebruik voor cursussen ( in India). De vertaler die deze set meeneemt naar India is verantwoordelijk voor de goede zorg voor deze apparatuur.

  3. Degenen die vertaling nodig hebben organiseren zich zelf (met de groep (via Rob Ruhmann) van mede cursisten), vinden een vertaler, en onderhandelen over het verdelen van de kosten.*

De vereniging is op zoek naar manieren om meer inkomsten te genereren dus :

Meer leden

Donaties

Meer initiaties

 

Er is een goede kas reserve wat oa. gebruikt moet worden om voor grote nationale dagen de kosten te dragen voor dat cursus gelden binnen komen.

 

De ledenadministratie zal uitgezocht, en verder bijgehouden worden door Carly Tomee en Co Iseger.

Lidmaatschap kosten voor 2017  :  tarief is EUR20,-- voor incasso, en EUR25,-- voor betaling via handmatige betaling.

De stichting is formeel opgeheven op 31/12/15. Alle gelden die daar nog over waren zijn naar de vereniging gekomen, behalve een donatie naar een Oneness project in India. Daar is een brief van het vorige stichtingsbestuur over voorgelezen, en Wieneke heeft nog wat vertelt.

Alles goed afgesloten, ook legaal en financieel.

Samenwerking tussen Nederland en Belgie: oa. Een groep Belgen gaat van 5 tot 18 September naar Shambala met NL vertaling, dus wie dat wil kan daar ook gebruik van maken.

Verdere samenwerking en delen van zaken word besproken en verder uitgewerkt door de ‘besturen’.

Er zijn een vrij groot aantal ‘leden’ die nog op de lijst van Deekshagevers staan, maar het lidmaatschap niet betaald hebben. Er wordt een brief ter herinnering gestuurd, en dan mogen ze van de lijst gehaald, tenzij ze alsnog betalen

Het bleek uit het financieel verslag van de penningmeester(s) dat het niet haalbaar is voor de vereniging om 1/2/3 keer per jaar een vertaler te sponsoren. Er zijn verschillende opties besproken, en uiteindelijk door de aanwezige leden gestemd om het zoals boven is beschreven te gaan proberen. Voor verdere vragen email bestuur@onenessnederland.nl

Helaas kon de zoomverbinding met onze gids Tejasa niet doorgaan, zij heeft voor ons gebeden in de tempel, hetgeen duidelijk voelbaar was. Daarnaast heeft zij ons een boodschap doorgestuurd welke tijdens de vergadering voorgelezen is.

Hierin werd o.a. melding gemaakt van een nieuwe Sri Murti weke vanaf heden alleen nog maar in het openbaar gebruikt mag worden.

Na de vergadering heeft het bestuur nog contact met Tejasa gehad en heeft zij een foto van de nieuwe Sri Murti met ons gedeeld, zie onder. Als nadere toelichting die wij verkregen hebben geldt dat zolang wij deze nieuwe Sri Murti nog niet in Nederland hebben de huidige Golden Orb Sri Murti in het openbaar gebruikt mag worden.

Anton Blok heeft op verzoek van het bestuur de tekst van Tejasa vertaald, waarvoor onze dank, en reeds gepubliceerd op het deeksha gever forum.