Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden lidmaatschap en diensten van de Vereniging Oneness Nederland/België.

voor LEDEN en anderen

  1. Toepasselijkheid
  2. Totstandkoming overeenkomst
  3. Uitvoering van de dienstverlening
  4. Prijs
  5. Betaling
  6. Aansprakelijkheid
  7. Duur en opzegging
  8. Ontbinding
  9. Gegevens verwerking

Artikel 1. – Toepasselijkheid

a -De voorwaarden zijn van toepassing op de op de website aangekondigde cursussen in Nederland en België en tevens die in India waarvan een betaling van een bijdrage aan de Vereniging nodig is.

b – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of andere rechtshandelingen van de Vereniging.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

Artikel 2. – Totstandkoming overeenkomst

Het lidmaatschap wordt aangegaan door middel van het invullen van het aanmeldformulier op de website en/of het betalen van het aangegeven bedrag.

Het lidmaatschap wordt aangegaan na aanmelding en geldt voor het betreffende jaar t/m 31 december van dat jaar.

De (elektronische) administratie van de Vereniging geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van tot stand gekomen overeenkomst.

De Website van de Vereniging geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Een ieder die de Website van de Vereniging bezoekt en informatie welke door middel van de Website beschikbaar is tot zich neemt, gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 3. – Uitvoering van de dienstverlening

De Vereniging zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door de Vereniging richt zich uitdrukkelijk alleen tot de leden van de Vereniging en niet tot bij een lid betrokken derden.

De betaling van het inschrijfgeld voor de cursussen in India valt onder deze overeenkomst.

Ieder lid erkent dat de werkzaamheden van de Vereniging een adviserend karakter hebben. Op grond van de aard van de werkzaamheden van de Vereniging, sluit de Vereniging de aansprakelijkheid ten aanzien van haar werkzaamheden, anders dan ten gevolge van grove schuld en opzet, uit.

Indien een lid constateert of redelijkerwijs kan constateren dat de Vereniging in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 30 dagen aan de Vereniging schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. De Vereniging zal in voorkomende gevallen door het lid een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van het lid tenzij sprake is van aansprakelijkheid van de Vereniging zoals bedoeld hieronder in de bepaling “Aansprakelijkheid”.

Artikel 4. – Prijs

Alle prijzen zijn zonder omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De Vereniging is een non-profit instelling en vrijgesteld van omzetbelasting.

De hoogte van het lidmaatschap en de bijdrage aan cursussen in India worden tijdens de Algemene Ledenvergadering bepaald.

In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door een lid te betalen periodiek vervallende bedragen, waaronder begrepen de Lidmaatschapsovereenkomsten, dan geldt dat de Vereniging gerechtigd is door middel van en melding op de website of een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Het voorgaande is niet op prijsverlagingen van toepassing.

Indien een lid niet akkoord wenst te gaan met een door de Vereniging  kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven, dan is dit lid gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van de Verenigingen genoemde datum waarop prijs- en/of tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel 5. – Betaling

Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen dient het volledige bedrag van inschrijfgeld en lidmaatschapsgeld binnen dertig dagen te worden betaald.

In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 van dit artikel, is de Vereniging gerechtigd, na verkregen schriftelijke toestemming van leden, door leden verschuldigde bedragen middels een automatische incasso ten laste van de bankrekening van de leden te laten overmaken. De leden zijn gerechtigd binnen een termijn van 1 maand na afschrijving middels automatische incasso van bedoelde bedragen deze overschrijving ongedaan te maken. Voorafgaand aan dit ongedaan maken zal het lid in overleg treden met de Vereniging.

Indien een lid een automatische incasso heeft gegeven maar er blijkt dat incasso door de Verenigingen onmogelijk is door saldotekort, dan is Vereniging gerechtigd een hernieuwde opdracht voor een incasso te plaatsen. De extra kosten worden in dit geval doorberekend aan desbetreffend lid.

Indien de Vereniging de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan kan dit lid onverwijld tijdelijk als lid worden uitgeschreven, met dien verstande dat de vordering op het lid blijft bestaan en dat na betaling van de vordering het lidmaatschap weer geactiveerd wordt.

Artikel 6. – Aansprakelijkheid

De Vereniging is niet aansprakelijk voor schade die een lid lijdt door tekortkomingen van de Vereniging en/of diens helpers/vrijwilligers bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Vereniging.

De Vereniging is evenwel niet aansprakelijk voor:

I. Bij een lid ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door dat lid aan de Vereniging en

II. bij een lid of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door de Vereniging ingeschakelde helpers/vrijwilligers en of andere derden.

Aansprakelijkheid van de Vereniging voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen 30 dagen nadat het lid de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij de Vereniging schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 7. – Duur en opzegging

Een overeenkomst tussen de Vereniging en leden, die is aangegaan voor bepaalde tijd, waaronder begrepen de Lidmaatschapsovereenkomst, zal telkens stilzwijgend met een periode van 1 (één) jaar worden verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.

Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgaaf van reden door schriftelijke opzegging worden beëindigd.

Bij de opzegging door een lid dient een termijn van één maand in acht te worden genomen en de beëindiging gaat in per 1 januari van het volgende jaar. Bij tussentijdse opzegging is geen restitutie van lidmaatschapsgeld voor het resterende jaar mogelijk.

Partijen zullen wegens contractuele opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk te geschieden voor 1 december.

Artikel 8. – Ontbinding

De Vereniging kan de overeenkomst van het lidmaatschap van de Vereniging zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien een lid niet binnen de gestelde termijn betaald. De toegang tot bepaalde gedeeltes op de website voor leden wordt dan afgesloten.

De Vereniging kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien een lid – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of anderszins insolvent raakt

De Vereniging zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Bedragen die verband houden met hetgeen de Vereniging reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9.  Gegevensverwerking

De Vereniging legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de leden, mede door het gebruik van de dienstverlening door de leden, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om cliënt op de hoogte te houden van activiteiten en van diensten.