Bibliotheek

Dagelijkse lessen Sri Amma Bhagavan 2015/2016 - Lessen van Sri Amma Bhagavan vanaf 4 maart 2015

Lessen van Sri AmmaBhagavan in het Nederlands en Engels (vanaf 4 maart 2015)

tekst - 28 februari 2018 - Technieken

De lessen van Sri AmmaBhagavan zijn diepzinnige woorden van wijsheid die ogenblikkelijke bevrijding geven aan diegene die ze toepast. Als deze lessen overdacht worden, leidt dat tot krachtige inzichten die een verandering van waarneming tot stand brengen en je in staat stellen de wereld anders te zien. Op de juiste manier begrepen en toegepast in je leven, helpt je het om te gaan met de problemen in het leven, angsten te overwinnen en opent het de mogelijkheden voor vervulling, ontwaken en verbinding met het Goddelijke.

Sinds 27 januari 2018 komen de lessen weer iedere dag.

Meditatie is eigenlijk om los te laten en te zien wat er gebeurt.
Meditation is basically to let go and to see what's happening.

Het leven is een reeks mogelijkheden.
Life is a set of possibilities.

Wanneer de energie stil is, is er bliss.
When energy is still, there is bliss.

 

Week 8

De behoefte van de mens is om zich nodig te voelen.
Man's need is to feel needed.

Het verleden stroomt in het heden en manifesteert zichzelf als de toekomst.
Past is flowing into the present and manifests itself as the future.

Bewust zijn van je onwetendheid is ware wijsheid.
Knowing your ignorance is true wisdom.

God antwoordt in lijn met je overtuigingen.
God responds according to your beliefs.

Je hebt de vaardigheid om met elk probleem om te gaan.
You have the skill to cope with every problem.

Worden is het fundamentele conflict.
Becoming is the fundamental conflict.

Het leven is een beweging; een schommeling tussen orde en wanorde.
Life ia a movement; an oscillation between order and disorder.

 

Week 7

Alles wat geboren is wil overleven.
Anything which is born wants to survive.

Rijkdom creëren is een spirituele activiteit.
Creating wealth is a spiritual activity.

Wanneer de denkgeest zich in een staat van keuzeloosheid bevindt, komt de juiste keuze.
When the mind is in a state of choicelessness, the right choice arrives.

Alle veronderstellingen zijn een leugen.
All assumption is a lie.

Een gezonde relatie betekent een gelukkig leven.
A healthy relationship means a happy living

Denken creëert de illusie van een denker.
Thinking creates the illusion of a thinker.

Emoties creëren je lotsbestemming.
Emotions create your destiny.

 

Week 6

De werkelijkheid blijft hetzelfde, maar de manier waarop we het ervaren verschilt.
Reality remains the same but the way we experience it differs.

Wanneer het gebed juist is, zal het onmiddelijk resultaat hebben.
When prayer is accurate, result will be instantaneous.

Alle pijnen zijn oud.
All hurts are old.

De wereld ziet eruit zoals jij er naar kijkt.
The world looks to you the way you look at it.

Geluk is de kwaliteit van het universum.
Happiness is the quality of the universe.

De mens is onwetend van de pijn die hij anderen aandoet.
Man is ignorant of the pain he causes to others.

Je bent niets anders dan je verleden.
You are nothing but your past.

 

Week 5

Je aanvaardde vrijwillig het spel van het leven te spelen.
You accepted to play the game of life voluntarily.

Je kinderen weerspiegelen je relatie met je ouders.
Your children mirror your ralationship with your parents.

Actie die vanzelf ontstaat, is juiste actie.
Action that arises naturally is right action.

God heeft een oceaan om te geven; kom niet met theelepeltjes.
God has an ocean to give; do not come with teaspoons.

Het leven is een Zegening.
Life is a Benediction.

Echte genegenheid moet worden aangegaan.
Genuine affection is to be affected.

De wereld is een manifestatie van onze innerlijke staat.
The World is a manifestation of our inner state.

Week 4

Liefde is de hoogste graad van betrokkenheid.
Love is the highest degree of concern.

Het leven is een eindeloze reeks experimenten.
Life is an endless series of experiments.

 

Sinds 25 november 2016 komen de lessen niet meer iedere dag, maar een paar keer in de week.

 

Week 30

Om uit te blinken in de buitenwereld, moet je bij je innerlijke wereld beginnen.
To exel in the outer world you need to begin from your inner world.

 

Week 29

De enige oplossing voor het menselijke probleem is om het begrensde gevoel van het zelf te beeindigen.
The only solution to human problem is to end the limited sense of self.

 

Week 28

Als je authentiek bent voor jezelf, word je een groot wezen, op je gemak en succesvol in deze wereld.
When you are authentic to yourself, you become a great being, comfortable and successful in this world.

 

Week 27

Als je gepassioneerd bent, spant het Goddelijke zich in om je te geven wat je zoekt.
If you are passionate, Divine conspires to give you what you seek.

 

Week 26

Het hele proces van spirituele groei is de confrontatie met jezelf aangaan.
The whole process of spiritual growth is confronting oneself.

 

Week 25

Stilte is niet het tegenovergestelde van lawaai. Het is de afwezigheid van conflicten.
Silence is not the opposite of noise. It is the absence of conflict.

Je lichaam is niet jouw lichaam. Zorg ervoor. Misbruik het niet.
Your body is not your body. Care for it. Do not abuse it.

 

Week 24

Als je ontdekt dat anderen niet verantwoordelijk zijn voor wat ze zijn, ontdek je liefde en vrede.
When you discover the other is not responsible for what they are, you discover love and peace.

 

Week 23

Jouw relatie met de wereld is een weerspiegeling van de relatie met jezelf.
Your relationship with the world is a reflection of the relationship with yourself.

 

Week 22

Transformatie is een zegening. Het kost geen tijd.
Transformation is a benediction. It does not involve time.

 

Week 21

Keuze is een illusie. Beseffen dat er geen keuze is, is ontwaken.
Choice is an illusion. To realize that there is no choice is awakening.

 

Week 20

God is persoonlijk.
God is personal.

 

Week 18

Het leven moet ervaren worden; zowel vreugde als pijn.
Life is to be experienced; be it pleasure or pain

 

Week 17

Het leven is een reis.
Life is a journey.

 

Week 16

Een huwelijksrelatie dient als een enorm hulpmiddel voor zelfrealisatie.
Spousal relationship serves as a tremendous tool for self realization.

 

Week 15

Focus op de oplossing, niet op het probleem.
Focus on the solution, not on the problem.

 

Week 14

Echte vrijheid ligt in jezelf.
True freedom lies within you.

 

Week 12

Gewaarzijn is de vijand van gewoonte.
Awareness is the enemy of habit.

 

Week 11

Egocentrisme leidt tot falen van intelligentie.
Self-centeredness leads to failure of intelligence.

Loslaten van weerstand is acceptatie.
Letting go of resistance is acceptance.

 

Week 10

Rituelen kunnen je naar een veranderde staat van bewustzijn leiden.
Rituals can lead you into altered state of consciouness.

Lijden wordt niet veroorzaakt door anderen, maar door jouw waarneming van anderen.
Suffering is not caused by others, but by your perception of others.

 

Week 9

Ouderschap is een kunst.
Parenting is an art.

 

Week 8

Kennis is vrijheid.
Knowledge is freedom.

Spiritualiteit is het leven omhelzen.
Spirituality is embracing life.

 

Week 7

Een gesprek voeren met God is bidden.
Conversing with God is prayer.

 

Week 5

Wonderen zijn tekenen om vertrouwen te laten ontwaken.
Miracles are signs to awaken faith.

Waarheid is altijd eenvoudig te begrijpen.
Truth is always simple to comprehend.

 

Week 4

Het automatische van alles is de schoonheid van het leven.
The automaticity of everything is the beauty of life.

Gebeden zijn bedoeld om overvloed op te zoeken.
Prayers are meant to seek abundance.

 

Week 3 

De eerste stap naar het ontdekken van liefde is, van jezelf houden.
The first step towards discovering love, is to love oneself.

Concentratie is een beoefening, terwijl meditatie een staat is.
Concentration is a practise, while meditation is a state.

 

Week 2

Niet alle problemen kunnen worden opgelost, sommige moeten verdwijnen.
All problems cannot be solved, some have to be dissolved.

Het ego bepaalt je standpunt.
Ego makes you positional.

 

Week 1

Alle pijnen zijn oud.
All hurts are old.

Een gezonde relatie is vrij van pijn en spijt.
A healthy relationship is one that is free of hurt and regret.

 

week 52

Het leven is wat je ervan maakt, een slagveld of een speelplaats.
Life is what you make of it, a battlefied or a playground.

 

week 51

Een schijnbaar verlies vandaag kan morgen een gigantische poort openen.
A seeming loss today might open a gigantic gateway tomorrow.

 

week 50

Verspil je leven niet op zoek naar perfectie, omdat alles al perfect is.
Do not waste your life seeking perfection, because all is perfect.

Pijn loslaten is vergeving.
To let go of hurt is forgiveness.

 

week 49

Het verleden is dood, de toekomst ongeboren, wat er is, is alleen het huidige ogenblik.
The past is dead, future is unborn, what is there is only the present moment.

De beste manier om te gaan met je kind is soms zelf een kind te worden.
The best way to relate to your child is to sometimes become a child yourself.

 

week 48

Hoe je de wereld ervaart, hangt van jou af.
How you experience the world depends on you.

 

week 47

Het leven is relatie.
Life is relationship.

Leven zonder visie is als een reis zonder bestemming.
Life without a vision is like a journey without a destination.

Wees er eerst zeker van dat er een probleem is voor je hard werkt om het op te lossen.
Be sure there is a problem in the first place before working hard to solve it.

Iedereen is uniek. Probeer niet iedereen over een kam te scheren.
Everybody is unique. Do not try to mould all dispositions alike.

Wanneer je alles als Goddelijk en heilig ziet, vindt leren plaats.
When you see everything as divine and sacred, learning takes place.

Lees jezelf; geen boeken.
Read yourself; not books.

 

week 46

Contemplatie is een integraal onderdeel van iemands leven, waarvan we de neiging hebben om het te vergeten onder het mom van werk en verantwoordelijkheden.
Contemplation is an integral part of one's life, which we tend to forget under the pretext of work and responsibilities.

Er is geen persoon, alleen persoonlijkheden.
There is no person, only personalities.

Alle activiteiten zijn spiritueel als er geen conflict is. 
All activities are spiritual when there is no conflict.

Om jezelf te dienen is plezier, om anderen te dienen is vreugde.
To serve oneself is pleasure, to serve others is joy.

De oorzaak van alle problemen in relaties ligt in ons onvermogen de ander te vergeven.
The root cause of all problems in relationships lie in our inability to forgive the other.

Zelfs het meest alledaagse wat je doet, is ook een deel van het grotere Goddelijke plan.
Even the most ordinary thing you do, is also a part of the larger Divine plan.

Het zien van de verbondenheid van alles is het begin van dankbaarheid.
To see the interconnectedness of all things is the birth of gratitude.

 

week 45

God heeft een oceaan te geven. Kom niet aan met een theelepeltje.
God has an ocean to give. Do not come with teaspoons.

Liefde is de hoogste graad van zorg.
Love is the highest degree of concern.

Je kinderen erven niet alleen wat je verdient, maar ook wat je bent.
Your children inherit not only what you earn but also what you are.

Het denken is herhalend.
Thought is repetitive.

Jij bent de brandstof voor de reactie van de ander.
You are the fuel for the other person's response.

Wat dan ook zal werken als je hart in harmonie is met de waarheid.
Anything will work if your heart is in tune with the truth.

De wereld weerspiegelt je waarneming.
The world reflects your perception.

 

week 44

Vriendschap is de beste vorm van relatie.
Friendship is the best form of relationship.

Begin bij waar je bent, niet bij waar je wilt zijn.
Start from where you are, not from where you want to be.

Laat de situatie niet jouw staat bepalen, laat jouw staat de situatie bepalen.
Do not let the situation determine your state, let your state determine the situation.

Ontwaken is niet een bestemming; het is een nooit eindigende reis.
Awakening is not a destination; it is a never ending journey.

De mens is onwetend over de pijn die hij anderen bezorgd.
Man is ignorant of the pain he causes others.

Oordelen en het evaluatie proces veroorzaken lijden in relaties.
Judgement and evaluatory process cause suffering in relationships.

Het Leven is een spel; blessures zijn onvermijdelijk. Sta op en speel verder.
Life is a game; injuries are inevitable. Get up and play again.


week 43

Rituelen helpen om waarden die vervulling brengen te handhaven.
Rituals help to uphold values that bring fulfillment.

Angst zit alleen in het vooruitlopen.
Fear is only in anticipation.

Luister bij relaties naar je hart.
In relatioships listen to your heart.

Terwijl geloof bindend is, is ervaring bevrijdend.
While belief is binding, experience is liberating.

Al het leren is afleren.
All learning is unlearning.

Het is een eeuwenoud probleem van de denkgeest zich nutteloos te voelen.
It is an age-old problem of the mind to feel useless.

Gebed kan alles en nog wat veranderen.
Prayer can change anything and everything.

 

week 42

Elk obstakel is een kans.
Every obstacle is an oppotunity.

Het leven is een zoektocht om zichzelf te kennen.
Life is a quest to know oneself.

Zien is vrij zijn.
To see is to be free.

Als oordelen omlaag gaat, gaat liefde omhoog.
As judgement goes down, love goes up.

Wij zijn de architecten van ons lot.
We are the architects of our destiny.

Alle dingen zijn verbonden. Alles wat jij doet, beinvloedt al het andere.
All things are connected. Everything you do affects everything else.

Grote waarheden zijn eenvoudig.
Great truths are simple.

 

week 41

Perfectie is geen concept, maar het is het zien dat alle dingen perfect zijn.
Perfection is not a concept, but it is in seeing all things as perfect.

Wonderen zijn geen schending van natuurwetten maar zij volgen hogere wetten.
Miracles are not violation of natural laws but they follow higher laws.

Mensen zijn gewend geraakt niet meer te ervaren; vandaar verveling.
Human beings have got habituated to move away from experience; hence boredom.

Rituelen regelen het leven; en maken het mogelijk met het minste conflict te leven.
Ritual organizes life; and enables one to live with least conflict.

Vrijheid van de denkgeest is ontwaken.
Freedom of the mind is awakening.

Een enkele ervaring is voldoende God en de waarheden van het universum te ontrafelen.
A single experience is sufficient to unravel God and the truths of the universe.

Wanneer emoties ervaren worden geven ze je vreugde.
Emotions when experienced give you joy.

 

week 40

De kwaliteit van de menselijke denkgeest is angst; angst om te verliezen wat er is.
The quality of human mind is fear; fear of losing what is there.

De mens heeft problemen nodig om te overleven.
Man needs problems to survive.

Transformatie is een gebeurtenis.
Transformation is a happening.

Gedachte heeft de macht te creeren.
Thought has the power to create.

Relaties zijn een spiegel waardoor je het onbewuste kunt begrijpen.
Relationship is a mirror in which you can understand the unconscious.

Je vindt wat je waarneemt.
You find what you perceive.

Het leven is perfect als je de werkelijkheid ervaart zoals hij is.
Life is perfect when you experience reality as it is.

 

week 39

Gebed is de inspanning van de mens om tot God te komen.
Prayer is man's effort to move towards God.

Strijd is de maatstaf om te weten of de actie komt van bewust zijn of niet.
Conflict is the measurement to know whether the act is from awareness or unawareness.

Als imago's een relatie aangaan, zit er geen leven in.
In relationships when images relate, there is no life in it.

Wij zijn geen afzonderlijke wezens; wij zijn een deel van het geheel.
We are not a separate entity; we are a part of the whole.

Stilte van energie is meditatie.
Stillness of energy is meditation.

Je bent een programma.
You are a program.

Alle weerstand tegen de waarheid is het gevolg van het falen van intelligentie.
All resistance to truth is because of failure of intelligence.

 

week 38

Liefde moet worden uitgedrukt niet alleen ervaren.
Love has to be expressed not just experienced.

Een gezonde relatie betekent een gelukkige familie.
A healthy relationship means a happy family.

Er is geen objectieve realiteit; er is alleen subjectieve realiteit.
There is no objective reality; there is only subjective reality.

Jouw denkgeest is niet jouw denkgeest.
Your mind is not your mind.

Integriteit gaat niet over bekennen aan een ander maar over waarheidsgetrouw zijn aan jezelf.
Integrity is not about confessing to another but being truthful to oneself.

Denken is alleen overdragen.
Thinking is only carry over.

Bewustzijn is de vijand van gewoonte.
Awareness is the enemy of habit.

 

week 37

Onze pijnen en pleziertjes zijn eindeloos met elkaar verbonden.
Our pains and pleasures are interminable interlinked.

Het leven is geen puzzel om op te lossen; het is een mysterie om te ervaren.
Life is not a puzzle to be solved; it is a mystery to be experienced.

Je wordt wat je denkt.
You become what you think.

God is wat je Hem of Haar wilt laten zijn.
God is what you want Him or Her to be.

Het ware geluk ligt in het houden van jezelf en de ander.
True happiness lies in loving oneself and another.

Jullie zijn van binnen verdeeld.
You are divided within yourself.

Offering is de essentie van de schepping.
Sacrifice is the essence of creation.

 

week 36

Leren is het vermogen om jezelf te lachen.
Learning is the ability to laugh at oneself.

Uitstellen is vrijheid voor altijd verloochenen.
To postpone is to be denied of freedom forever.

Acceptatie leidt tot oplossing van conflict.
Acceptance leads to dissolution of conflict.

Als je gefocust bent, vallen alle dingen op hun plaats.
When you are focused, all things fall into place.

Lijden is de beweging van de "wat is" naar de "wat zou moeten zijn".
Suffering is the movement from the "what is" to the "what should be".

Ego leidt tot het falen van intelligentie.
Ego leads to failure of intelligence.

Elk kind moet zich uniek kunnen voelen; dus vergelijk nooit.
Every child should be made to feel unique; so never compare.

 

week 35

De behoefte van de mens is zich nodig voelen.
Man's need is to feel needed.

Kennis is vrijheid.
Knowledge is freedom.

Gebed is gewoon God om hulp vragen.
Prayer is simply calling God for help.

Alles is een gebeurtenis.
Everything is a happening.

Lijden wordt niet veroorzaakt door anderen maar door jezelf.
Suffering is not caused by others but by yourself.

De eerst stap naar het ontdekken van liefde is van jezelf houden.
The first step towards discovering love is to love oneself.

Bewust zijn is vrij zijn.
To be aware is to be free.

 

week 34

Gezondheis is niet alleen de behandeling van het fysieke lichaam, maar ook het helen van de denkgeest en voeden van bewustzijn.
Health is not just treating the physical body but healing the mind and nourishing conciousness.

Actie voortkomend uit onwetendheid is reactie.
Action born out of unawareness is reaction.

Ontwaken is een innerlijke reis.
Awakening is an inner journey.

Je lijdt omdat je de werkelijkheid niet ervaart.
You suffer because you do not experience reality.

Succes komt met ervaring.
Success comes with experience.

Het universum is niets anders dan een ervaring.
The universe is nothing but an experience.

Bewustzijn is de vijand van gewoonte.
Awareness is the enemy of habit.

 

week 33

Zij die geven zullen ontvangen.
Those who give shall receive.

Wat de denkgeest ook creeert, vernietigt het zelf weer.
Whatever the mind creates, it itself destroys.

Spiritualiteit is: het leven in zijn totaliteit leven.
Spirituality is to live life in its totality.

Zien dat je niet in staat bent aandachtig te zijn, is het begin van aandacht.
To see that you are not able to be attentive, is the beginning of attention.

Wanneer men luistert, leert men.
When there is listening, learning takes place.

Zonder het tegenovergestelde, kan er geen schepping zijn.
Without the opposite, there cannot be creation.

Liefde is de beweging van de 'mij' naar de 'ander'.
Love is the movement from the 'me' to the 'other'.

 

week 32

Weerstand is het falen van intelligentie.
Resistance is failure of intelligence.

Elke poging een eind te maken aan de denkgeest, is de denkgeest.
Any effort to end the mind is the mind.

Een ervaring staat gelijk aan duizend toelichtingen.
One experience is equal to thousand explanations.

Leven bevat het zaad van dood, zo bevat dood het zaad van leven.
Life contains the seed of death, so does death contain the seed of life.

Acceptatie van het leven leidt tot geluk.
Acceptance of life leads to happiness.

De bedreigingen die je uiterlijk ervaart zijn slechts reflecties van de hindernissen die je innerlijk hebt ingesteld.
The threats that you perceive outside are merely a reflection of the obstacles you have set inside.

Onze gebeden moeten wat voor ons betekenen willen ze iets voor God betekenen.
Our prayers must mean something to us if they are to mean anything to God.

 

week 31

De beste relatie is die waarin je liefde voor elkaar groter is dan je behoefte aan elkaar.
The best relationship is the one in which your love for each other exceeds your need for each other.

Een kind is een ontdekkingsreiziger.
A child is an explorer.

Het verleden stroomt in het heden en openbaart zichzelf als de toekomst.
Past is flowing into the present and manifests itself as the future.

Lijden ontstaat vanwege hunkeren niet vanwege het verlangen.
Suffering is born because of craving not because of desire.

Het denken heeft de gewoonte het tegenovergestelde te projecteren.
Thought has the habit of projecting the opposite.

De afwezigheid van liefde is de oorzaak van alle problemen.
The absence of love is the root cause of all problems.

Geluk is de aanwijzing van groei.
Happiness is the index of growth.

 

week 30

Terwijl geloof bindend is, is ervaring bevrijdend.
While belief is binding, experience is liberating.

De mens is onwetend over de pijn die hij anderen aandoet.
Man is ignorant of the pain he causes others.

Oprechte genegenheid is als je geraakt wordt.
Genuine affection is to be affected.

Het leven is niet om begrepen te worden, het moet geleefd worden.
Life is not to be understood, it has to be lived.

Gebed kan wat dan ook en alles veranderen.
Prayer can change anything and everything.

De enige plaats voor God is in je hart.
The only place where you can hold God, is in your heart.

De overwinning van de mens ligt in zijn overgave aan God.
Man's victory lies in his surrender to God.

 

week 29 

Ga nooit ergens van uit.
Never assume.

De denkgeest ziet alles als onvolmaakt. Het is met alles ontevreden.
The mind sees everything as imperfect. It is dissatisfied with everything.

Leren is het vermogen om jezelf te lachen.
Learning is the ability to laugh at oneself.

Stress zit in feite in de denkgeest.
Stress is basically in the mind.

Zelfs de gewoonste zaak die je doet is ook een deel van het groter Goddelijk plan.
Even the most ordinary thing you do is also a part of the larger Divine plan.

Leer onderscheid te maken tussen onthechting en onverschilligheid.
Learn to distinguish between detachment and indifference.

Je schept je eigen werkelijkheid,daar is niemand anders verantwoordelijk voor.
You create your own reality, no one else is to be blamed for it.

 

week 28

Perfectie is geen concept. Het zit in het zien dat alle dingen perfect zijn.
Perfection is not a concept. It is in seeing all things as perfect.

Het kennen van je ontwetendheid is echte wijsheid.
Knowing your ignorance is real wisdom.

Als je de dingen met liefde doet, zal je zeker slagen wat je problemen ook zijn.
If you do things with love, you are bound to succeed no matter what your problems are.

Er zijn geen individuen. Wat er met iemand gebeurt, beinvloedt velen.
There are no individuals. What happens to one, affects the many.

Iets met totale aandacht gedaan, is een spirituele handeling.

Anything done with total attention is a spiritual act.

Alle dingen zijn. Het zijn slechts ideeen en idealen die ze onvolmaakt maken.
All things are. It is only ideas and ideals that make them imperfect.

Iedere ervaring wordt oud en slap gemaakt door de denkgeest.
Every experience is made old and insipid by the mind. 

 

week 27

Iets zal werken, als je hart in harmonie is met de waarheid.
Anything will work, if your heart is in tune with the truth.

Als jij jezelf niet onder ogen durft te zien, is er geen groei.
If you do not confront yourself, you will not grow.

Als jij je prioriteiten kent, is er geen conflict.
If you know your priorities, there is no conflict.

De waarheid wekt je intelligentie op.
Truth awakens your intelligence.

Als energie stil is, is er gelukzaligheid.
When energy is still, there is bliss.

Zien is vrij zijn.
To see is to be free.

De oorzaak van psychologisch lijden is gebrek aan liefde.
The cause of psychological suffering is lack of love.

 

week 26

Op het moment dat je het leven ervaart zoals het is, heb je alleen maar vreugde.
The moment you experience life as it is, all you have is only joy.

Dankbaarheid is het waarmerk van grootheid.
Gratitude is the hallmark of greatness.

Zoals je waarneming is, zo is je werkelijkheid.
As is your perception, so is your reality.

Een verschuiving in bewustzijn brengt een wereldwijde transformatie tot stand.
A shift in consciousness brings about global transformation.

De grootste dwaasheid van de mens is proberen zichzelf en de wereld om zich heen te begrijpen.
The greatest folly of man is trying to understand himself and the world around.

Ervaren leidt niet tot vrijheid, ervaren IS vrijheid.
Experiencing does not lead to freedom, experiencing IS freedom.

Transformatie is een zegening. Het kost geen tijd.
Transformation is a benediction. It does not involve time.

 

week 25

Angst is alleen in de verbeelding.
Fear is only in the imagination.

Zodra het hart bloeit, is er liefde.
Once the heart flowers, there is love.

Als het gebed accuraat is, zullen de resutaten onmiddelijk zijn.
When prayer is accurate, results would be instantaneous.

Als je zelf ontwaakt, ontwaak je voor de vreugden van relaties.
As you awaken to yourself, you would awake to the joys of relationships.

Je hunkert omdat er een innerlijke leegte is.
You crave because there is an inner void.

Liefde voortkomend uit bewustzijn manifesteert zich als actie, begrip, vergeving en goedheid.
Love that emerges out of awareness manifests as action, understanding, forgiveness and kindness.

Je leven hangt af van de aard van de God dat je gecreeerd hebt.
Your life depends on the kind of God you have created.

 

week 24

God mag geen kwestie van geloof zijn voor je, maar een realiteit.
God should not be a matter of belief but a reality to you.

In de stilte van het denken ontdek je Eenheid.
In stillness of thought you discover Oneness.

Alles is heilig.
Everything is sacred.

Luisteren naar de ander begint met luisteren naar jezelf.
Listening to the other begins with listening to oneself.

Je bestaan is relatief ten opzichte van het bestaan van de ander.
Your existence is relative to the existence of the other.

Oprecht reageren kan alleen als je het leven ervaart zoals het is.
True response can arise only when you experience life as it is.

Je relaties zijn een samenspel van persoonlijkheden.
Your relationships are an interplay of personalities.

 

week 23

Je verbreekt relaties als je behoeften niet worden vervuld.
You break relationships when your needs are not fulfilled.

Onze identiteit komt voort uit onze relaties.
Your very identity comes from your relationships.

Realties zijn de index van ons leven.
Relationships are the index of our life.

Het recht zetten van relaties is een belangrijke stap op het pad van ontwaken.
Setting right relationships is a major step in the path of awakening.

Wat je daarbuiten ziet is slechts een weerspiegeling van je relatie met jezelf.
What you see outside is only a reflection of your relationship with yourself.

Oprechte liefde kan ruzies, depressie en zelfs stress overwinnen.
Genuine love can overcome quarrels, depression and even stress.

Een van de grootste cadeaus die je iemand kunt geven is het cadeau van Aandacht en Liefde.
One of the greatest gifts you can give anyone is the gift of Attention and Love.

 

week 22

Er zijn geen andere vereisten om genade te ervaren anders dan een persoonlijke relatie met het Goddelijke.
There are no pre-requisites to experience grace other than a personal relationship with the Divine.

Devotie is de kortste weg naar ontwaken.
Devotion is the shortest way to awakening.

Converseren met God is gebed.
Conversing with God is prayer.

De muur van afscheiding is een illusie.
The wall of separation is an illusion.

Terwijl Oneness problemen oplost, creeert eenvormigheid problemen.
While Oneness resolves problems, sameness creates problems.

Je zou een leven van liefde of van haat kunnen leven.
You could live a life of love or hatred.

Een echtelijke relatie dient als een enorm instrument voor zelfrealisatie.
Spousal relationship serves as a tremendous tool for self-realization.

 

week 21 

Waar sprake is van hunkering naar gewichtigheid, daar is geen relatie.
Where there is craving for significance, there is no relationship.

Al het lijden is slechts een verhaal.
All suffering is only a story.

Gehechtheid is altijd gericht op het "ik".
Attachment is always centered on the "me".

Vrije wil & Goddelijke wil creëren afwisselend het leefklimaat.
Free will & Divine will create alternatively the fabric of life.

Een andere oorzaak voor het lijden is het opplakken van labels. Het haalt je weg uit het nu.
Another cause for suffering is labeling. It moves you from the present.

Waar vergeving is, gebeuren wonderen vanzelfsprekend.
Where there is forgiveness, miracles happen naturally.

Spiritualiteit is het omarmen van het leven.
Spirituality is, embracing life.

 

week 20

Als je ontwaakt bent, verandert je waarneming.
When you are awakened, your perception changes.

Je lijdt vanwege vervreemding van God.
You suffer because of alienation of God.

Je komt vast te zitten in het leven als je stopt met leren.
You get stuck in life when you cease to learn.

De ander is niet buiten je maar leeft binnenin je.
The other is not outside you but living within you.

Emoties die gedurende enige tijd gevoed worden, manifesteren zich als situaties.
Emotions that are nurtured over a period of time manifest as situations.

Alle weerstand komt voort uit angst.
Alle resistance arises from fear.

Wanneer je echt bidt, ben je niet afgeleid.
When you truly pray you are not distracted.

 

week 19

Accepteer dat wat niet verbeterd kan worden en verbeter dat wat wel kan.
Accept that which cannot be bettered and better that which can be.

Spiritualiteit gaat niet over dingen opgeven, het gaat over niet aan dingen gehecht zijn.
Spirituality is not about giving up things, it is about not being attached to things.

Transformatie is een zegening. Er is geen tijd bij betrokken.
Transformation is a benediction. It does not involve time.

De liefde die wij kennen komt voort uit een hunkering om bemind te worden.
The love we know arises from a craving to be loved.

De programmering beperkt je mogelijkheden.
The programming limits your possibilities.

Iets wat niet ervaren wordt, leidt tot voortdurend lijden.
Anything when not experienced, leads to continued suffering.

Zolang het denken jou beheerst, zullen er tegenstellingen zijn als volmaakt en onvolmaakt, goed en slecht, juist en fout.
As long as thought is controlling you, there would be opposites as perfect and imperfect, good and bad, right and wrong.

 

week 18 

Waar een scheiding is tussen "ik"en "jij", beginnen allle problemen.
Where there is a division of "I"and "you", all problems starts.

God is onkenbaar.
God is unknowable.

Problemen houden je bezig met het spel van worden.
Problems keep you engaged in the game of becoming.

Een echt moedig persoon is een echt niet-gewelddadig persoon.
A truly courageous person is a truly non-violent person.

Bewustzijn is vrijheid.
Awareness is freedom.

Oprechte genegenheid is dat je geraakt bent.
Genuine affection is to be affected.

Oneness heeft geen enkelvoudige bestemming, maar is een nooit eindigend ontvouwen.
Oneness is not a one-step destination, but a never-ending unfoldment.

 

week 17

Het loslaten van weerstand is acceptatie.
Letting go of resistance is acceptance.

Gebed werkt niet zonder emotie, waar je een band met het Goddelijke voor moet hebben.
Prayer doesn't work without emotion, for which one must have a bond with the Divine.

Stilte is niet het tegengestelde van geluid, het is de afwezigheid van conflicten.
Silence is not the opposite of noise, it is the absence of conflict.

Relaties zijn verstikkend vanwege opgelegde kaders, dat is niet zo met vriendschap.
Relationships are stifling due to frameworks imposed on them, but not so with friendship.

Als je niet ontwaakt bent, gedraag je dan niet zo.
When you are not awakened, do not behave like one.

Een spirituele zoeker is iemand die zoekt uit spirituele onvrede of ervaring, niet door een ideaal.
A spiritual seeker is one who seeks out of one's spiritual discontent or experience, not due to an ideal.

God reageert op basis van je overtuigingen.
God responds according to your beliefs.

 

week 16

Je bent uniek.
You are unique.

Je ervaring van het leven is wat je ervaart in je relaties.
Your experience of life is what you experience in your relationships.

Je bent geen afgescheiden individu, maar één van de strengen in het web van de mensheid.
You are not a separate individual, but one of the strands in the humanity's web.

De gebeurtenissen en relaties die je tegenkomt weerspiegelen je innerlijke staat.
The events and relationships that you come across reflect your inner condition.

Als je ontdekt dat de ander niet verantwoordelijk is voor wat hij is, ontdek je liefde en vrede.
When you discover the other is not responsible for what they are, you discover love and peace.

Als je gepassioneerd bent, spant God zich in je te geven wat je zoekt.
If you are passionate, God conspires to give you what you seek.

Focus op de oplossing, niet op het probleem.
Focus on the solution, not on the problem.

 

week 15

Een idee is niet het probleem, identificatie met het idee is het probleem.
Having an idea is not the problem, identification with the idea is the problem.

Zelfrealisatie lijdt tot Godrealisatie.
Self-realization leads to God-realization.

Keuze is een illusie. Realiseren dat er geen keuze is, is ontwaken.
Choice is an illusion. To realize that there is no choice is awakening.

Het leven is een reis.
Life is a journey.

Het leven dient ervaren te worden; of het nu plezier is of pijn.
Life is to be experienced; be it pleasure or pain.

Als in relaties het imago het voortouw neemt, verdwijnt de persoon naar de achtergrond.
In relationships, when images take the forefront, the person recedes to the backdrop.

Liefde als gewoonte; vrede als een kwestie van beleid en gecultiveerde vergeving zijn niet echt.
Love that is a habit; peace that is a matter of policy and forgiveness that is cultivated are not real.

 

week 14

De enige oplossing voor menselijke problemen is het beëindigen van het begrensde gevoel van het zelf.
The only solution to human problems is to end the limited sense of self.

Als je authentiek bent ten opzichte van jezelf, word je een groot wezen, comfortabel en succesvol in deze wereld.
When you are authentic to yourself, you become a great being, comfortable and succesful in this world.

De structuur van het denken is om te vergelijken.
The structure of thought is to compare.

Je bent een vreemdeling voor jezelf.
You are a stranger unto yourself.

Het verleden beinvloedt de ervaring van het heden.
The past influences the experience of the present.

Er is niet zoiets als de ultieme waarheid.
There is nothing as the ultimate truth.

Wanneer je een persoon beoordeelt, definiëer je niet de ander maar jezelf.
When you judge a person, you are not defining the other but yourself.

 

week 13

Je reacties reflecteren je emotionele staat en conditionering.
Your reactions reflect your emotional state and conditioning.

Echte vrijheid is binnenin je.
True freedom is within you.

Het denken creëert een illusie van een denker.
Thinking creates an illusion of a thinker.

Niets kan je stoppen als je in contact komt met jezelf.
Nothing can stop you when you get in touch with yourself.

Voor een ontwaakte is alle actie perfect.
For an awakened one all action is perfect.

Je bent een gevangene van je conditionering.
You are a prisoner of your conditioning.

Ego leidt tot het falen van intelligentie.
Ego leads to failure of intelligence.

 

week 12