Bibliotheek

Wekelijkse les en toelichting Nederlands - Engels - Week 45 - 2013

De Ontwaakte luistert De niet ontwaakte hoort The Awakened One Listens. The unawakened one hears.

wekelijkse les en toelichting - 10 november 2013 - Technieken > Mukti proces

 

Week  45 - 2013

 

De Ontwaakte luistert

De niet ontwaakte hoort

 

Deze les is heel belangrijk, speciaal omdat alle leren gebeurt als je luistert. Laten we begrijpen wat Bhagavan ons wil overdragen. De les zegt: “De Ontwaakte luistert, De niet ontwaakte hoort.”
Wat is het verschil tussen luisteren en horen? Denk erover na en contempleer eerst over deze vraag.
Zijn ze hetzelfde of zijn ze verschillend?

Laten we beginnen met wat voorbeelden van het tweede deel van de les. Als we horen zeggen, zou je geluiden kunnen horen die van de computer komen of van andere bronnen. Je kunt mensen horen praten. Deze geluiden hebben geen betekenis, het zijn gewoon wat geluiden. Dat wordt horen genoemd.

Dan is er luisteren met commentaar. Je luistert, maar er is voortdurend commentaar bezig in de denkgeest. De denkgeest is als een kletskous, als een aap, voortdurend aan het kletsen. De denk-geest is vol activiteit en gaat naar het verleden en de toekomst.
Als er zoveel storing en lawaai aan de gang is binnen in de denkgeest, hoe kan je dan luisteren? Ja, je kunt horen, maar je luistert met commentaar. Dit commentaar kan zijn: “Hoe laat is het? Wat zal ik doen?”
Je zou kunnen denken aan een ongeluk wat eerder gebeurd is. Je baas schold je uit of je vrouw hoorde niet wat je zei of je man gaf je niet wat je wilde. Er zijn non-stop zoveel dingen aan de gang.

Er is zoveel gedachtenruis als je leest dat je niet in staat bent om je te concentreren. Als je naar iets kijkt, kan er ook commentaar aan de gang zijn. Commentaar is storend als je luistert met commen-taar.

Dan is er nog een derde niveau van luisteren, dat is echt luisteren, waar alles waar je naar luistert gewoon binnenkomt. Er zijn geen commentaren, er is geen gedachtenruis, er vinden geen verhalen plaats in je denkgeest. Je luistert gewoon volledig naar wat er ook gezegd wordt. Er is helemaal geen verstoring.

Je ziet iets en een gedachte komt je denkgeest binnen, het kan een jaloerse, angstige of een gefrustreerde gedachte zijn. Er is commentaar. Voor een ontwaakte, wat voor soort gedachte er ook komt, hij is in het minst niet verstoord. Hij kijkt gewoon.
Hij wordt niet betrokken bij de gedachte. Het is alsof je naar een film kijkt. Je springt de film niet in om te proberen de held te redden. Je kijkt gewoon wat er gebeurt. Op dezelfde manier kijk je naar wat er ook gebeurt in de denkgeest.
Je luistert naar het commentaar. Je luistert niet met commentaar. Je wordt je bewust van het commentaar. Dus is er helemaal geen verstoring. Je ervaart gewoon wat is, wat er ook is.

Op een dieper niveau, als je blijft luisteren en luisteren naar het commentaar, of zelfs als je naar iets fysieks als geluiden luistert, of luistert naar iemand die praat, wat er dan zal gebeuren is dat als de intensiteit van dat luisteren hoog is, dan luister je naar je hart.

Als iemand je iets vraagt en je weet het antwoord niet, probeer je niet een antwoord te krijgen, je luistert gewoon naar je hart. Omdat het hart ook spreekt. Vaak ben je in een crisis en je weet niet wat te doen, zoals wanneer je op een kruispunt bent en niet weet hoe met de situatie om te gaan. Laten we zeggen dat het een diepe crisis is, waar volgens jou alle wegen gesloten zijn en je wordt hulpeloos.
Op dat punt en die tijd moet je niet luisteren naar de uitwendige stem of woorden maar naar je hart. Het hart spreekt ook.

Maar door de warboel in de denkgeest en omdat je wanhopig bent, probeer je het probleem op te lossen. Dan wordt je druk in je denkgeest. Er is geen ruimte. Het is vol, rommelig en verward.
Er zijn zoveel gedachten aan de gang dat je niet in staat bent te luisteren. Dat komt omdat je alleen in staat bent naar je gedachten te luisteren en niet naar wat diep van binnen komt.

De meeste problemen van jou kunnen opgelost worden als je luistert. Als je kunt focussen op wat er verteld wordt en als je luistert, zal je jouw antwoorden krijgen. Vaak komen de antwoorden van diep binnenin, maar je luistert niet.
Je moet de kunst van het luisteren kennen. Je moet sterk worden in die kunst. Als je spiritueel groeit en als je bewustzijnsniveau groeit, wordt het luisteren dieper en dieper tot je ontwaakt.

Als je eenmaal ontwaakt bent, is het luisteren zo natuurlijk en er is geen commentaar. Dat is echt luisteren. Dat is hoe een ontwaakte voortdurend luistert. Terwijl een niet ontwaakte hoort.
Als hij hoort, is er veel commentaar aan de gang. Er is zoveel oordelen, veroordelen en vooroordelen. Er zijn zoveel dingen aan de gang in de denkgeest. Je luistert niet echt. Meestal ben je aan het plannen, gaat naar je verleden of je toekomst en bent niet in staat om te luisteren.

Luisteren is altijd in het Nu. Het gaat niet naar de toekomst of het verleden. Concentreer je op en denk na over deze les. Het is geen raketwetenschap. Je hoeft geen ingewikkelde woorden te onthouden. Je hoeft niet hard te werken om te proberen te begrijpen. Het is heel eenvoudig.

Vaak luister je ook niet naar je baas, vader, moeder, echtgenoot, vrouw, kinderen. Jij spreekt. Je staat hun niet toe te spreken.
Luisteren is een grote kunst en als je ook luistert als iemand je een probleem verteld, zal je de oplossing in je hart hebben. Omdat je niet luistert, heb je de oplossing niet in je hart. Je probeert je eigen oplossingen te geven, die soms werken en vaak falen, omdat het jouw oplossing is en niet die van het Goddelijke.

Natuurlijk wordt jouw band met het Goddelijke ook sterker als je luistert. Het wordt krachtig, omdat die korte tijd dat je luistert, je in contact bent met de waarheid, met God, met het Goddelijke.
Hoe weet je anders dat God bestaat? Hij is alom tegenwoordig, almachtig en alwetend.

Denk hier over na. Denk met gesloten ogen na over deze les.

 

Gerelateerde vragen van deelnemers:

 

Vraag: Als het gebabbel aan de gang is, wat doe je dan om naar het hart te luisteren?

Antw.: De denkgeest babbelt voortdurend, 24/7, omdat dat de aard van de denkgeest is. Wat je moet doen, is alleen maar kijken en luisteren naar het gebabbel. Als je luistert naar het gebabbel, is luisteren aan de gang en dat geeft je een enorme vreugde in plaats van proberen te vechten en het gebabbel te stoppen.
Het is net als het rechtstrijken van een hondenstaart. Dat is niet mogelijk. Je kunt het gebabbel niet stoppen. Je kunt wel alleen maar luisteren naar het gebabbel. Als je blijft luisteren, geeft het je veel vreugde. Dan zal je op een natuurlijke manier naar je hart gaan luisteren. Dat zal gebeuren.

 

Vraag: Mijn denkgeest wordt zelfs afgeleid als ik naar jou luister. Waarom?

Antw.: Dat is de aard van de denkgeest. Waarom heb je twee ogen en een neus? Er zijn geen antwoorden op zulke vragen. Zo heeft het Goddelijke het ontworpen. Dus de denkgeest is ook op deze manier ontworpen. Die vraag brengt je nergens. Geniet liever van de denkgeest wat er ook gebeurt. Als het afgeleid wordt, ervaar dan wat er ook maar gebeurd.
Als het ervaren gebeurt en het luisteren zich verdiept, zal je ook op een natuurlijke manier luisteren naar je hart.

Als je niet naar de denkgeest luistert, is het heel moeilijk om nar het hart te luistern. Daarna zal je steeds dieper gaan. Je moet het op je eigen manier doen. Het is niet mogelijk je er gewoon van te overtuigen. Ik heb het gedaan en gezien. Jij moet het doen. Als je ontwaakt bent, gebeurt het vanzelf.

 

Vraag: Als iemand tegen mij praat, wat moet ik dan doen om precies te luisteren zodat mijn denk-geest stopt met denken?

Antw.: Luister gewoon naar je denkgeest. Als je werkelijk naar je denkgeest luistert, zal je erom lachen en niet verstoord worden. Omdat je niet luistert, wordt je meegesleurd door je gedachten en commentaren. Dan raak je verstoord.

Ten eerste kijk ernaar. Je luistert niet naar wat de ander zegt. Je bent bevooroordeeld door je eigen meningen, je eigen dogma’s, je eigen denkpatronen en je eigen geloofsystemen. Dus je luistert eigenlijk niet.

Op het ogenblik dat je luistert naar wat de ander zegt, zie je zijn pijn, zijn frustratie en als dat gebeurt, zal je hart opbloeien. Als je hart opbloeit, zal je in staat zijn op de juiste wijze te zien.
Je zult in staat zijn te zien wat je verwacht wordt te zien en je zult ook naar je hart luisteren. Je zult reageren op je hart en wat je doet of hoe je reageert, zal de juiste actie zijn. Het probleem zal opgelost worden.

Luister naar de andere persoon. Maar voordat je luistert, luister naar het commentaar dat aan de gang is in jouw denkgeest.

 

 

The Awakened One Listens.

The unawakened one hears.

 

This teaching is very important especially since all learning happens when you listen. Let us understand what Bhagavan wants to convey to us. The teaching says, "The Awakened One listens. The unawakened on hears." 

 What is the difference between listening and hearing? Think about it and contemplate on this question first. Are they the same or are they different? 

 Let us begin with some examples for the second part of the teaching. When we say hearing, you could be hearing sounds coming from the computer or from other sources. You could hear people talking. These sounds don't give meaning, they are just some sounds.  That is what is called hearing.

 Then there is listening with commentary.  You are listening but commentary is happening in the mind continuously. The mind is like a chatter box, like a monkey, continuously chatting nonstop.  The mind is full of activity  and goes into the past or into the future.

 When there is so much mind interference and noise going on inside, how can you possibly listen. Yes, you can hear. but you are listening with commentary. This commentary could be, "What time is it? What should I do?"  

 You might be thinking about an incident which happened earlier. Your boss scolded you or your wife didn't hear what you said, or your husband didn't give you what you wanted. So many things are going on nonstop.

 There is so much thought noise when you are reading that you are not able to concentrate.  If you are watching something there may be commentary happening, too. Commentary is disturbing when you are listening with commentary.

 Then there is a third level of listening , that is, true listening where everything you are listening to is just going in. There are no commentaries, there is no mind interference, there are no stories occurring in your mind. You are just listening completely to whatever is being said. There is no disturbance whatsoever.

 You see something and a thought comes into the mind, it could be a jealous, fearful or a frustrated thought. Commentary is happening. For an awakened person, whatever type of thought comes, he is not in the least disturbed. He is just watching. 

 He is not getting involved with the thought. It is like when you are watching a movie. You don't jump into the movie to try to save the hero. You just watch whatever is going on.  In the same way, you just watch whatever is going on in the mind.

 You are listening to the commentary.  You are not listening with the commentary. You are becoming aware of the commentary. So there is no disturbance at all. You are just experiencing what is, whatever is there.

 At a deeper level, as you keep listening and listening to the commentary,  or even listening to something physical such as sounds, or listening to somebody speaking, what will happen is if the intensity of that listening is high, then you will listen to your heart.

 If somebody asks you a question and you don't know the answer, you won't try to get the answer, you'll just listen to the heart. Because, the heart is also speaking. Many times you are in a crisis and you don't know what to do, like when you are at a crossroad and don't know how to handle a situation. Let's say it's a deep crisis where according to you all roads are closed and you become helpless.

 It's at that point and time that you should listen not to the external voice or words but to your heart. The heart also speaks. 

 But, because of so much mind clutter and because of your desperateness, you try to solve the problem.  You then become busy in your mind. It has no space. It is full, cluttered and confused. 

 There are so many thoughts going in that you are unable to listen. This is because you are only able to listen to your thoughts and not to what is coming from deep inside.

 Most of your problems can be solved if you listen. If you can focus on what is being told and if you listen, you will get your answers. Many times the answers come very deeply, but you don't listen. 

 You must know the art of listening.  You must become strong in the art. As you grow spiritually and as your levels of consciousness grow, this listening becomes deeper and deeper, until you are awakened.

 Once you are awakened the listening is so natural and there is no commentary. That is true listening. That is how an awakened person continuously listens. Whereas the unawakened one hears. 

 When he is hearing there is a lot of commentary happening. There are so many judgements, biases and prejudices. So many things are going on in the mind. You are truly not listening.  Most of the time you are planning, going into your past or future, and are unable to listen.

 Listening is always in the present. It doesn't go into the future or the past. Focus and contemplate on this teaching. It is not rocket science. You don't have to remember complicated words. You don't have to do hard work trying to understand. It is very simple.

 Also, many times you don't listen to your boss, father, mother, husband, wife, children. You speak. You don't allow them to speak. 

 Listening is a great art and if you also listen when somebody is telling you a problem, you will have the solution in your heart. Since you don't listen you don't have the solution in your heart. You try to give your own solutions which sometimes work and many times fail, because it is your solution and not the Divine's. 

 Naturally, your bond with the Divine also strengthens when you listen. It becomes powerful, because that short time when you are listening, you are in touch with truth, with God, with the Divine. Otherwise how do you know God exists?  He is omnipresent, omnipotent and omniscient.

 Contemplate on this. Contemplate on the teaching with your eyes closed.

 

Related questions from participants:

 

Question: When chattering happens, what do we do to listen to our hearts?

 

Answer: The mind continuously chatters 24/7 because it is the nature of the mind.  What you should do is just watch and listen to the chattering. When you are listening to the chattering, listening is happening and it gives you tremendous joy, instead of trying to fight and stop the chattering.  

 It's like trying to straighten the dog's tail. It is not possible. You can't stop the chattering. You can just listen to the chattering. As you keep listening it gives you much joy. You will naturally start listening to your heart. It will happen. 

 

Question: My mind got diverted even while listening to you. Why?

 

Answer: That is the nature of the mind. Why do you have two eyes and one nose? There are no answers to these questions. That is how the Divine designed it. So, the mind is also designed that way. That question will not take you anywhere.  Rather, just enjoy the mind, whatever is happening.  If it is getting diverted, then just experience whatever is happening. 

 When the experiencing happens and listening deepens, you will naturally listen to your heart also.

 If you don't listen to the mind, it is very difficult to listen to the heart. After that, you will go deeper and deeper. You must do it on your own. There is no way of just convincing you about it. I have done it and seen it. You have to do it.  If you are awakened, it happens naturally.

 

Question: When somebody is speaking to me, what do I do to listen exactly and so that my mind stops thinking?

 

Answer: Just listen to your mind. If you really listen to your mind you will laugh at it and not be disturbed. Because you are not listening, you are carried away by thoughts and commentaries. Then you get disturbed. 

 First, face it. You are not listening to what the other is saying. You are prejudiced by your own opinions, your own dogmas, your own thinking patterns and your own belief systems. So, you are not actually listening.

 The moment you listen to what the other is saying, you will see his pain, his frustration and when that happens, your heart will flower.  When your flowers, you will be able to see it in the right way. 

 You will be able to see what you are supposed to see and you will also listen to your heart. You will respond to your heart and what you do or what you respond is going to be the right action. The problem will be solved.

 Listen to the other person. But, before listening, listen to the commentary or what is going on in  your mind.

 

 

Totaal aantal reacties: 1Reageer ook >